OVER ONZE SCHOOL

PESTBELEID IN ONZE SCHOOL

Binnen onze school willen we extra aandacht besteden aan het welbevinden van onze leerlingen.

We willen al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen (Conform het nieuwe leerplan ZILL). Daarom is het nodig dat we ook een actief anti-pestbeleid voeren. 

Hierbij maken we gebruik van de “Preventieve Pestbuddy Methodiek voor het basisonderwijs” van het centraal meldpunt pesten. (www.centraalmeldpuntpesten.org) Binnen de school noemen wij dit het buddyproject

Dit is een eenvoudige methodiek waarbij de sociale controle breder wordt ingezet dan enkel de leerkrachten.

Werking: : 

We verdelen de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar in 13 groepen waarin leerlingen uit alle leerjaren zitten. De leerlingen van het zesde zijn de kapiteins. Bij conflicten op de speelplaats zijn de kapiteins het eerste aanspreekpunt. Dit is laagdrempeliger voor de meeste leerlingen. Wanneer ze het onderling niet opgelost krijgen of wanneer het om een ernstig conflict gaat, melden de kapiteins dit mondeling/schriftelijk bij  een ankerleerkracht. Die ankerleerkrachten worden de opperhoofden genoemd . Afhankelijk van de ernst en de situatie wordt de klacht besproken met de andere opperhoofden, met de zorgcoördinator/directeur en de ouders. 

Om elkaar beter te leren kennen komen de leerlingen een aantal keer per jaar samen met hun groep voor een activiteit. 

Op korte termijn zal dit een preventieve werking hebben op het pestgedrag en de communicatie rond pestgedrag open en levendig houden. 

 

Voor meer informatie: www.centraalmeldpuntpesten.org  of directie

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.