SPORTIEF

SPORTIEF

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een alom bekend gezegde. Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. Met ons lichaam drukken wij ons uit, communiceren wij, komen we tot leren en leven … De optimale ontplooiing van (psycho)motorische en zintuiglijke vaardigheden van onze leerlingen staat dan ook voorop. 
Dat betekent dat we de bewegingsmogelijkheden van leerlingen uitbouwen door hen basisvaardigheden te ontwikkelen tot specifieke vaardigheden zodat ze handiger, vloeiender, efficiënter, nauwkeuriger, zelfstandiger bewegen en daarbij met steeds meer componenten rekening kunnen houden.

Wij proberen op onze school de kinderen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen zoveel mogelijk kans geven om te bewegen en van sport te proeven in de turn- en zwemlessen, de bewegingstussendoortjes in de klassen, elke dag One Mile, onze sportdagen en meedoen aan verschillende naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag.

Leeruitkomst

Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.

 

Zintuiglijke ontwikkeling

Ik kan mijn zintuigen optimaal gebruiken.

Lichaams- en bewegingsperceptie

Ik ken mijn lichaam en beschik over een goede lichaamscoördinatie.

Omgaan met bewegingsruimte- en tijd

Ik kan mijn bewegingen afstemmen op tijd en ruimte.

Grootmotorisch bewegen

Ik beweeg vlot en behendig.

Kleinmotorisch bewegen

Ik ben behendig in manipulatieve handelingen en kan functionele grepen gedifferentieerd gebruiken.

Ik beheers mijn spraak- en gezichtsmotoriek en schrijf vloeiend.

Zintuiglijke ontwikkeling
 

Ik kan mijn zintuigen optimaal gebruiken.

De zintuiglijke ontwikkeling gaat over de toenemende mogelijkheden van het gebruik van de zintuigen. Het gaat over zien, horen, voelen, proeven, ruiken en aanvoelen. We zetten in op de ontwikkeling van de zintuigen omdat ze voor leerlingen de toegangspoort vormen langs dewelke ze de wereld ‘ontvangen’ en ‘beleven’. Daarbij hebben we niet enkel aandacht voor de ontwikkeling van het zintuiglijke waarnemen op zich, maar ook op het waarnemingsproces en op strategieën die de waarneming versterken en/of verdiepen.

 
Lichaams- en bewegingsperceptie

Ik ken mijn lichaam en beschik over een goede lichaamscoördinatie.

Binnen dit ontwikkelthema bieden we leerlingen kansen om zich bewust te worden van hun lichaam zodat ze er gecontroleerd en gecoördineerd mee kunnen bewegen. De proprioceptieve waarneming, het vermogen om te voelen waar onze eigen ledematen zich in de ruimte bevinden, speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom leren we beweging aan te voelen en te organiseren. Dat hangt onder andere af van de mate waarin ze hun evenwicht kunnen bewaren en ze hun lichaamsassen, hun lichaams(ver)houdingen en hun lateraliteit aanvoelen en hanteren. 

Omgaan met bewegingsruimte- en tijd
 

Ik kan mijn bewegingen afstemmen op tijd en ruimte.

In dit ontwikkelthema zetten we in op omgaan met ruimte- en tijdselementen. Kunnen leerlingen vlot omgaan met plaats, richting, afstand en bewegingsbanen van personen of voorwerpen dan zijn ze ook in staat om zichzelf beter te oriënteren in de ruimte. Daarnaast leren ze hun bewegingen afstemmen op een begin- en een eindpunt, op de snelheid waarbij bewegingen mekaar opvolgen en op metrum en ritme.

Grootmotorisch bewegen
 

Ik beweeg vlot en behendig.

Wanneer grote delen van het lichaam tegelijkertijd of opeenvolgend bewegen, dan hebben we het over het groot-motorisch bewegen. Hier gaat het vooral om vormen van zich verplaatsen en balanceren en het hanteren van diverse voorwerpen. Ook bewegen in het water, hangen en zwaaien, heffen en dragen, klimmen en klauteren, lopen, rotaties aan toestellen, springen, steunen en het verbeteren van kracht, uithouding, lenigheid en snelheid behoren onder andere tot dit thema. Deze bewegingsvormen kunnen apart of in combinatie met elkaar worden aangeboden of toegepast in bewegingsspelen. Daarbij kunnen kinderen eenvoudige spelideeën toepassen en leren om slim te spelen. 

Kleinmotorisch bewegen
 

Ik ben behendig in manipulatieve handelingen en kan functionele grepen gedifferentieerd gebruiken. Ik beheers mijn spraak- en gezichtsmotoriek en schrijf vloeiend.

De ontwikkeling van fijne, gerichte bewegingen staat centraal in dit ontwikkelthema. Dit beperkt zich niet tot de ‘handmotoriek’. Er gaat ook aandacht naar de beheersing van spraak- en gezichtsmotoriek, het behendig worden in manipulatieve handelingen, allerlei functionele grepen leren gebruiken en vloeiende schrijfbewegingen uitvoeren.  Bij heel wat bewegingen zijn zowel groot- als klein-motorische controle nodig. Ook de ontwikkeling van lateralisatie (bijvoorbeeld: steunhand en actiehand) en energiedosering komen de ontwikkeling van het klein-motorisch bewegen ten goede.

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

© 2020 Basisschool Lutlommel / Alle rechten voorbehouden

Deze website bevat fotomateriaal. Bezwaar tegen publicatie kunt u melden via ons contactformulier.