top of page

ONTDEKKEN

MOOIE THEORIE, MAAR HOE WERKEN WE HIER AAN IN DE PRAKTIJK? 

Er zijn een aantal competenties die we als school hoog in het vaandel proberen te dragen. Deze vaardigheden zijn gekend als 21st century skills en omvatten :  kritisch denken, creatief denken, probleem oplossend denken,  het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om problemen op te lossen ( computational thinking), informatievaardigheden, ict- basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en het zelfregulerend vermogen.

De ‘sociale vaardigheden verweven we doorheen het hele  schoolgebeuren, de andere vaardigheden kunnen we verdelen in 6 domeinen.

 

 

 

1. Het ontwikkelen  van oriëntatie op de wereld

Jonge kinderen staan op een onbevangen en ontvankelijke wijze in de wereld. Ze zijn er nieuwsgierig naar en willen de werkelijkheid exploreren. Zo leren ze de wereld in al zijn dimensies kennen. Van die aangeboren nieuwsgierigheid willen we gebruik maken om hun oriëntatie op de wereld te ontwikkelen.

De zes invalshoeken van waaruit we de werkelijkheid bekijken zijn :

  • de samenleving

  • bewegingscultuur

  • Natuur

  • Tijd

  • Ruimte

  • Techniek

2. Mediakundige ontwikkeling

Kinderen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde mediaomgeving. We willen dan ook dat ze op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier omgaan met media en de inhoud van de verschillende media. Op onze school hebben we in alle klassen van de lagere school een digitaal schoolbord en zowel bij de kleuters als bij het lager zijn er i-pads beschikbaar. De mogelijkheden om van jongs af aan de media op een verantwoordelijke manier te verkennen zijn legio.

3. Muzische ontwikkeling

We nodigen leerlingen uit om het muzische en kunstzinnige intens te ervaren, te beleven en ervan te genieten. Via beschouwen en creëren ontdekken leerlingen de eigenheid en de vele mogelijkheden van een expressievorm. Ze stellen zich vragen bij de achterliggende bedoeling. We moedigen leerlingen ook aan om over hun muzische ervaringen met elkaar te communiceren. Zo ontwikkelen ze de taal die hen helpt om die ervaringen te verwoorden, te onthouden en te borgen. 

 

Binnen de muzische ontwikkeling zetten we in op de volgende vier muzische domeinen:

  • Beeld

  • Muziek

  • Beweging

  • Drama

​4. Taalontwikkeling

In dit domein ligt het accent op het stimuleren van de taalontwikkeling door het creëren van betekenisvolle situaties. Een goede beheersing van het Nederlands is zeer belangrijk en krijgt een belangrijke  plaats in onze lessen.

 

In de huidige samenleving zijn steeds meer talen te horen en is meertaligheid een meerwaarde. Daarom starten we in onze derde graad met de basisbeginselen van de Franse taal.

5. Ontwikkeling van wiskundig denken

De wereld om ons heen staat bol van de cijfers. Om greep te krijgen op de kwantitatieve wereld om hen heen, is het belangrijk dat onze leerlingen over handvaten beschikken om al die wiskundige informatie te kunnen interpreteren. Tijdens de wiskundelessen  leggen we de nadruk op het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals schatten, hoofdrekenen, het gebruiken van referentiematen en het interpreteren van gegevens.  Die basisvaardigheden helpen om wiskundige problemen op te lossen. 

6. Rooms-katholieke godsdienst

In dit domein zetten we  sterk in op de identiteitsgroei van leerlingen. We treden in dialoog over hun eigen ervaringen en wat ze in de wereld rondom zich zien en meemaken. Dit brengt hen tot een aantal zinvragen die de motor zijn van hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling. 

Inhoudelijk gebeurt een gedegen verkenning van onze  christelijke godsdienst, maar evenzeer worden andere levensbeschouwingen verkend.

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

bottom of page