top of page

WELBEVINDEN

MOOIE THEORIE, MAAR HOE WERKEN WE HIER AAN IN DE PRAKTIJK? 

Voor, tijdens, tussen en na de lessen willen we aandacht hebben voor de persoonsgebonden ontwikkeling van ieder kind. We zetten in op het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de basisbehoeften van ieder kind. We willen hen de handvaten aanreiken om te groeien tot vrije, competente en solidaire mensen.

Daarbij hebben we aandacht voor drie ontwikkelniveaus waarop we deze ontwikkeling situeren:

 

Jij:

het relationele niveau, waarbij het kind in zijn/haar relatie met de andere centraal staat, 
 

Ik:

het persoonlijke niveau, waarbij de aandacht gaat naar de individuele persoon van elk kind en zijn/haar verbondenheid met zichzelf, 
 

Wij:

het sociale niveau, waarbij samenleven als gemeenschap centraal staat.

Centraal in de persoonlijke groei zetten we de rooms-katholieke godsdienst.

Als katholieke school koesteren we de rijkdom van de rooms-katholieke geloofstraditie. We willen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen dan ook stimuleren door hen in ontmoeting te laten treden met deze traditie en samen met hen te zoeken naar wat dit voor mensen vandaag kan betekenen. Daarbij worden de leerlingen uitgenodigd om in vrijheid te groeien als mens. De rooms-katholieke geloofstraditie is met haar verscheidenheid aan wat zij in het leven van vandaag kan betekenen een toetssteen, een spiegel, een uitnodiging om zich te laten bevragen en om verder te denken, te kijken en te voelen dan men tot dan toe deed.
 

Vanuit deze christelijke insteek willen we verder bouwen op deze drie pijlers:

1. Socio-emotionele ontwikkeling

De socio- emotionele ontwikkeling speelt in op de basisbehoefte van mensen tot verbonden leven. Bij de kinderen in de basisschool streven we enerzijds een groei in de breedte na: van ‘ik’ naar ‘jij’, van ‘jij’ naar ‘wij’ (en vice versa), anderzijds van een groei in de diepte waarbij kinderen gaandeweg meer en genuanceerder zicht krijgen op zichzelf, de andere en de anderen. De bedoeling is dat kinderen met zichzelf, met elkaar en met de hun omringende mensen op een warme en communicatieve wijze in relatie kunnen treden.

 

 

Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk:

 • Een beurtrol voor kleine taken in de klas en op de speelplaats
  (poetsen, uitdelen, ophalen, naar het bureel gaan...)

 • Leerlingen kunnen elkaars werk waarderen en/ of constructieve feedback geven.

 • De leerlingen leren zichzelf te evalueren en bij te sturen.

 • Kringgesprekken om conflicten op te lossen en fundamenten leggen om de kinderen zelfstandig te laten bemiddelen bij conflicten.

 • De kinderen kunnen zich aan klas- en schoolafspraken houden.

 • Werken rond gevoelens.  

 

2. Ontwikkeling van een innerlijk kompas

Een innerlijk kompas bestaat uit authentieke waarden, doelen en interesses die richting en betekenis geven aan het leven van mensen en aan hun identiteitsontwikkeling.


Het innerlijk kompas fungeert als een gids die helpt om waardevolle keuzes te maken in het leven (koers bepalen), om interesses, waarden en doelen blijvend op elkaar af te stemmen (op koers blijven) en om veerkrachtig om te gaan met momenten en situaties waarbij de identiteitsontwikkeling onder spanning komt te staan (omgaan met storm en tegentij).


Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk:

 • In de klas wordt vaak gezegd dat het ok is om fouten te maken, daar leren we van.

 • Tijdens de godsdienstlessen worden verhalen verteld en vertaald naar de waarden en normen die ons innerlijk kompas helpen richting geven

 • Leren leren

 • Studiekeuzebegeleiding

3. Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

In onze school vinden we het belangrijk dat kinderen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren doen. Daarom nodigen we ze veelvuldig uit tot kiezen, waardoor ze psychologische vrijheid ervaren.  Met die vrijheid moeten ze op een verantwoorde wijze leren omgaan, met respect voor de anderen.  Leerlingen moeten ervaren dat ze geroepen worden tot vrij én verantwoord handelen, denken en voelen. 

Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk:

 • Een adventsactie waarin we plaatselijke goede doelen steunen tegen armoede

 ( akindo, wensboom,…)

 • De kinderen van het vierde leerjaar organiseren jaarlijks een koffiestop voor broederlijk delen.

 • De kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar hebben de traditie om te gaan sterzingen. De opbrengst wordt aan verschillende goede doelen geschonken.

 • Er zijn nog tal van voorbeelden van klassen die inspelen op de actualiteit en hier projecten rond opzetten. Houd zeker onze website, facebookpagina en gimmekanaal in het oog om op de hoogte te blijven.

Op onze school zetten we het welbevinden van ieder kind centraal.

Op onze school willen we kinderen de wereld laten ontdekken.

Op onze school staan we voor degelijk onderwijs met aandacht voor differentiatie.

Wij willen graag een sportieve school zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

bottom of page